ربات های خطی

واردات انواع ربات های خطی 

با کنترل های انالوگ –  دیجیتال و PLC

در کورس های متفاوت جهت استفاده در صنایع مختلف با قابلیت نصب انواع

گان های پاشش رنگ پودری و مایع

و قابلیت تنظیم سرعت و مسافت در تمامی مدل ها

بسیار روان و با استفاده از تکنولوژی روز

آنالوگ

SR140   کورس ۱۴۰ سانت

SR180کورس ۱۸۰ سانت

SR200کورس ۲۰۰ سانت

SR250کورس ۲۵۰ سانت

دیجیتال

SR140/D کورس ۱۴۰ سانت

SR180/Dکورس ۱۴۰ سانت

SR200/Dکورس ۱۴۰ سانت

SR250/D         کورس ۱۴۰ سانت

با قابلیت برنامه ریزی        PLC

SR140/PLC کورس ۱۴۰ سانت

SR180/PLCکورس ۱۴۰ سانت

SR200/PLCکورس ۱۴۰ سانت

SR250/PLC   کورس ۱۴۰ سانت