تجهیزات پاشش اتوماتیک رنگ پودری

     سیستم های پاشش اتوماتیک رنگ پودری

 

  • دارای کنترل پنل مرکزی با قابلیت کنترل ۲ الی۲۴ عدد گان پاشش اتوماتیک
  • دارای سیستم فلودایزینگ مرکزی
  • دارای سیستم غربال اتوماتیک رنگ پودری نصب بر روی مخزن مرکزی
  • مخارن مرکزی ۵۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم
  • سیستم برگشت اتوماتیک رنگ از بازیافت به مخرن مرکزی
  • امکان تغذیه سییستم های تاچ اپ از مخزن مرکزی
  • امکان نصب سیستم ریزش اتوماتیک رنگ پودری