فرز(روتر)

انواع فرز ۳ الی ۵ محور همزمان

SSB-1325B چوب
SSB-1530B چوب
SSB-1325ATC چوب
SSB-1840ATC چوب
SSB 1313ATC چوب
SSB 6090ATC چوب
SSB 1330ATC چوب
SSB 1500X چوب
SSB-50100-1R1 چوب و فوم
SSB 1224 چوب
SSB 1325ATC-ALU چوب
SSB 6090A چوب
SSB 25S چوب
SSB 2415-8R چوب
SSB 1932-6 چوب
SSB 1812-6B1 چوب
SSB 1812-12B1 چوب
SSB 1325B-FOAM فوم
SSB 4040B-GOLD طلاسازی
SSB 1325-CH2 صندلی یکپارچه
SSB 1325C-STONE سنگ
SSB 9015C-STONE سنگ
SSB 90150AC سنگ شیشه فلز
SSB 1530C STONE سنگ
SSB 1325B-1H چوب
SSB 1218AV سنگ شیشه فلز
SSB 1224-95-5axis چوب
SSB 1212-50-5axis چوب
SSB 1212B چوب
SSB 3030 مدارچاپی
SSB 3816 WC چوب
SSB 1540B چوب