کوره پخت کورین

تولیدکننده انواع کوره های المنتی پخت کورین و انواع پلیمرها

سیستم حرارتی و تایمینگ اتوماتیک یک و دو رو – میز پنوماتیک عمودی –