Text Box:

ی

Text Box:  ی 

ی ی ی ǐ 200 
 ی 10 
ی Ϙ 15 
ی  ی 
 ی ی ی 5 
 ی 7 
ی ی ی  ی ی ی
  ی ی یی
 ی  ی 5 
Ϙ ی ی
 38 
 ی ی ی 2
 
ی ی 
ی Әی ی  ی 15 
 ی ی Ӂی
 Ԙ یUV, IR
 ی ی
Text Box: English

ی ی - ی

Text Box: English 
Text Box: ی 1380  
  ی   ی 
   ی   ی  
        Member of EC European coating journal ,GERMANY
         Member of paint & Coatings Industry Magazine ,USA
Text Box: 14  ϐی  ,  یی   
 یی  ی  ی   یی

 یϘ
ʐ ی ی MDF  PVC
 ی ی MDF 16 ی ی ی ی


 ی
ی ی یی 
Wood center machining CNC

S.S.B. WoodMetal and plastic machinery

Text Box:
CNC یی юی ی ی
Text Box: ییی 
Text Box:  
Text Box:  
Text Box: یϐی ی 
Text Box: 
Text Box: 
Text Box: ی
Text Box: ی ј
 ی

پشتیبانی

Text Box: ی 
 ی
Text Box: ی یϐی       
ی ی ی   ی  ی ی ی   ی ی یی ی.
sales@ssbco.biz

 ی ی ی  ی ʐCNC ی.
ی ی  ی   ی ی ی  ی   јی  ی .  ی ی یی   یی ی ی ی  ی ی ی  ی.

 یی ی 
ی ی ی ی یی   ی ی ی یی   یی ی ی    ییی ی .